Acubiz' generelle vilkår og betingelser

Version MAJ 2023

Indholdsfortegnelse

Visma Acubiz A/S

CVR: 20950587
Gærtorvet 1-5
DK-1799 København V
(i dette dokument omtalt som "Acubiz")

Generelle vilkår og betingelser

Følgende salgs- og leveringsbetingelser med tilhørende bilag ("Generelle Vilkår og Betingelser") udgør sammen med Acubiz' tilbud, kontrakt og eventuelle tillæg den integrerede del af kontrakten om levering af software, produkter eller tjenester (samlet benævnt "Tjenesten"), der er aftalt mellem enhver kunde, medmindre andet specifikt er aftalt ("Kunden") og Acubiz (samlet benævnt "Aftalen").

Acubiz forbeholder sig ret til at ændre de generelle vilkår og betingelser fra tid til anden af grunde, herunder eventuelle ændringer som følge af lovgivningen, på grund af nye faktuelle eller private juridiske forhold eller i forbindelse med en ændring af tjenesten. De gældende generelle vilkår og betingelser kan findes på https://www.acubiz.com/general-terms. Væsentlige ændringer i priser, vilkår og betingelser vil blive oplyst til kunden med mindst 30 dages varsel.

Ved indgåelse af Aftalen er begge parter forhindret i at stole på eller påberåbe sig oplysninger, der ikke udtrykkeligt er angivet i Aftalen. Dette omfatter tidligere løfter, forhandlinger eller oplysninger om tjenesternes funktionalitet.

Eventuelle tilføjelser eller ændringer til aftalen er kun gyldige, hvis begge parter udtrykkeligt har aftalt dem skriftligt.

1. Priser og betalingsbetingelser

Priser og betalingsbetingelser fremgår af det tilbud, der sendes til kunden, og af bilag 1 til de generelle vilkår og betingelser med titlen "Priser og betalingsbetingelser".

2. Ophavsret og ejendomsret

Acubiz eller Acubiz' licensgiver er ejer af alle rettigheder, herunder ophavsrettigheder, varemærkerettigheder og andre immaterielle rettigheder, i Tjenesten (herunder eventuelle individuelle eller generelle tilpasninger, der måtte være foretaget), herunder design, software, grafik og logoer.

Så længe Aftalen er i kraft, har Kunden en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar ret til at bruge Tjenesten på de vilkår, der ellers er aftalt ("Licensen"). Kunden er ikke berettiget til at bruge tjenesten efter udløbet eller opsigelsen af aftalen.

Kunden er ikke berettiget til at foretage ændringer i eller kopiere Tjenesten under Licensen, medmindre Acubiz udtrykkeligt har givet samtykke hertil. Kunden er dog berettiget til at foretage sædvanlig sikkerhedskopiering i det omfang, sådan kopiering alene sker med henblik på arkivering eller backup i Aftalens løbetid. 

Kunden skal følge Acubiz' rimelige anvisninger med hensyn til Servicens praktiske anvendelse og integration i eksisterende systemer.

Acubiz er berettiget til at anvende den generelle viden, der er erhvervet i forbindelse med udviklingen af Tjenesten for Kunden, til videreudvikling og/eller yderligere tilpasning af Tjenesten i enhver henseende eller på anden måde.

3. Levering

Ydelsen anses for leveret til Kunden, når Acubiz har meddelt Acubiz, at den er klargjort og stillet til rådighed for Kunden ("Implementeringstidspunktet"). Levering anses ikke for sket, hvis Ydelsen er mangelfuld på en sådan måde, at en feature eller funktion, der efter Aftalen eller sammenhængen må anses for kritisk for Kunden, enten er utilgængelig eller kun kan anvendes med stort besvær, og disse fejl ikke skyldes Kundens forhold ("Kritiske Fejl"), og at Kunden inden 5 arbejdsdage efter implementeringsdatoen gør Acubiz opmærksom på disse Kritiske Fejl. Hvis der kan leveres en workaround eller gennemføres en midlertidig fejlretning, betragtes fejlen ikke som en kritisk fejl. I tilfælde af Kritiske Fejl påpeget af Kunden, skal Acubiz udbedre disse inden for rimelig tid. Accept af leverancen kan ikke nægtes på grund af ikke-kritiske fejl eller mangler.

Tjenesten i form af andre tjenester end implementeringstjenester leveres løbende og vil således blive leveret til Kunden i overensstemmelse med Aftalen.

Eventuelle afhjælpede fejl eller mangler, som parterne er bekendt med på overdragelsestidspunktet, skal opføres på en særskilt mangelliste, som aftales mellem parterne ("Mangellisten"). Manglende optagelse på mangellisten indebærer ikke, at Kunden fraskriver sig enhver ret til at kræve sådanne fejl og/eller mangler afhjulpet, medmindre Acubiz kan bevise, at de var eller burde have været kendt af Kunden på leveringstidspunktet.

Fejl eller mangler, der er anført i Fejllisten, eller andre fejl eller mangler, som Acubiz er ansvarlig for, vil blive afhjulpet i overensstemmelse med afsnit 4 (Support) for kritiske fejl eller ved frigivelse af generelle opdateringer i overensstemmelse med afsnit 5 (Vedligeholdelse) for ikke-kritiske fejl.

4. Support

I forbindelse med drift af Acubiz' løsninger er support inkluderet for alle superbrugere, dvs. de økonomi- og administratorbrugere, der er koblet på Acubiz-løsningen, og som forud for idriftsættelsen har gennemgået superbrugeruddannelse*. 

Derudover giver Acubiz fuld support for eventuelle systemfejl, der påvirker løsningen og funktionaliteter, herunder

 • Import og eksport af data
 • Forbindelsesproblemer (netværksadgang, API'er, serverforbindelser osv.)
 • Ulykker i det virkelige liv

Hvis der opstår en situation, hvor superbrugeren har brug for hjælp og vejledning, er der flere muligheder:

 1. Acubiz Help Centre er superbrugerens 'førstehjælp'. Acubiz Help Centre er en selvbetjeningsportal, der indeholder ofte stillede spørgsmål, vejledninger og tutorials, aktuelle driftsoplysninger og en oversigt over planlagt systemarbejde.

Hvis svaret ikke kan findes i Acubiz' hjælpecenter, kan superbrugeren gøre det:

 1. Opret en sag på support direkte via Acubiz' hjemmeside.
 2. Ring til vores support team

Hvis det er en kompliceret support sag, vil den blive videresendt til de rigtige eksperter i Acubiz, og superbrugeren vil modtage feedback, så snart problemet er løst, eller vi kan give detaljeret vejledning.

Følgende forespørgsler og support sager er ikke omfattet af aftalen og faktureres i henhold til gældende prisliste.

Forespørgsel fra slutbrugere
● Kun forespørgsler fra superbrugere er inkluderet i Acubiz support.
● Når slutbrugere spørger, vil Acubiz altid henvise dem til din(e) superbruger(e).
Retningslinjer tilgængelige i Acubiz' hjælpecenter
● Support der kan løses med en support guide fra Acubiz Help Centre, er ikke
omfattet af support aftalen. Dette gælder også, selvom henvendelsen kommer fra en
superbruger (økonomi- og admin-bruger).
● Der henvises til Acubiz Help Centre.
Integration af e-transaktioner fra tredjeparter
● Hvis løsningen fejler på grund af manglende eller forkerte data fra en tredjepartsleverandør, kan Acubiz
ikke levere support. Henvis venligst til dataleverandøren.
Hjælp til opsætning og konfigurationsændringer efter idriftsættelse
(og superbrugertræning)
● Superbrugere har adgang til selv at foretage en række ændringer via administrationsplatformen
og instrueres i dette under superbrugertræning. I sådanne
tilfælde vil support fra Acubiz blive faktureret i henhold til den gældende prisliste.
● Anmodninger om nye konfigurationer eller nye funktioner, der ikke var en del af den oprindelige opsætning
vil blive faktureret i henhold til den gældende prisliste.
Andet
● Sletning af data i henhold til sletningsproceduren, dvs. i henhold til en skriftlig anmodning om sletning
(DPA, bilag C, C4).
● Problemer med Acubiz-platformens login på grund af brugerfejl (og ikke systemtekniske fejl)
*(Eksisterende og nye superbrugere kan til enhver tid købe et brush-up-kursus. Kontakt din Account Manager).

5. Vedligeholdelse og tilgængelighed

Acubiz vil løbende forsyne kunden med generelle opdateringer af Servicen i form af forbedringer, ændringer, mindre systemændringer eller nye versioner af Servicen ("Opdateringer"). Disse opdateringer stilles til rådighed for kunden uden særskilt vederlag. Opdateringer kan ske med eller uden varsel og kan påvirke Tjenesten, herunder information og data uploadet til eller leveret af Tjenesten.

Såfremt kundespecifikke tilpasninger af Servicen påvirkes af Opdateringer, der ikke er kundespecifikke, faktureres genimplementeringen af disse særskilt i overensstemmelse med Acubiz' gældende timepriser som aftalt. Genimplementering af de kundespecifikke tilpasninger i Opdateringer, som tjener til at afhjælpe en mangel ved Servicen, som Acubiz er ansvarlig for over for kunden, vil dog være vederlagsfri for kunden.

Der gøres alt for at udføre opdateringer med mindst mulig ulempe for kunden. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt midlertidigt at lukke for adgangen til Tjenesten, mens Opdateringer implementeres. I disse tilfælde vil Acubiz, så vidt det er muligt, informere kunden på forhånd.

Hvis kunden fravælger implementering af to på hinanden følgende opdateringer, kan efterfølgende opdateringer kun implementeres i henhold til en separat aftale.

Acubiz bestræber sig på at opnå høj driftsstabilitet for Tjenesten, men kan ikke garantere dette.

6. Håndtering af data

Acubiz er ansvarlig for dagligt (mandag-fredag) at hente elektroniske transaktioner fra dataleverandører, uploade sådanne transaktioner på servere og for løbende at indlæse transaktionerne i Kundens opsætning af Tjenesten, hvis Kunden har valgt dette. Acubiz er alene ansvarlig for transporten af transaktionerne og ikke for indholdet af de enkelte datafiler. Kunden afholder alle omkostninger, der måtte være forbundet med Acubiz' eller Kundens samarbejdspartneres korrektion af fejlbehæftede datafiler. Ligeledes er kunden ansvarlig for alle omkostninger forbundet med oprettelse af EAN-numre og lignende opgaver relateret til kundens egne leverandører.

Acubiz forbeholder sig ret til at anvende kundens data i anonymiseret form, f.eks. til statistiske formål eller for at forbedre brugeroplevelsen, og i øvrigt med respekt for Databehandleraftalen som en del af Aftalen.

7. Ikrafttrædelsesdato og opsigelse af kontrakten

Aftalen træder i kraft på tidspunktet for parternes underskrivelse af kontrakten og fortsætter, indtil den opsiges.

Aftalen kan gensidigt opsiges skriftligt med 6 måneders varsel til udgangen af en kalendermåned. Opsigelse kan tidligst ske 12 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen og dermed tidligst 18 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen.

8. Misligholdelse af kontrakt og ansvar

Acubiz er under ingen omstændigheder ansvarlig over for Kunden for dennes indirekte tab, herunder men ikke begrænset til dennes tab af omsætning, tab af forventet fortjeneste, tab af omdømme, tab af markedsposition og tab af data siden sidste backup. Acubiz' samlede ansvar for Kundens tab, der ikke skyldes grov uagtsomhed eller forsæt fra Acubiz' side, er endvidere begrænset til et beløb svarende til Kundens samlede betalinger til Acubiz i de seneste 12 måneder forud for den ansvarspådragende begivenhed, dog maksimalt DKK 250.000 i alt for alle ansvarspådragende begivenheder, der indtræffer i den pågældende periode.

I alle tilfælde og uanset enhver anden bestemmelse er Acubiz ikke ansvarlig for, og Kunden har ingen krav eller retsmidler med hensyn til, forhold, der opstår som følge af (i) ændringer af Tjenesten foretaget af andre end Acubiz, (ii) den specifikke brug af Tjenesten i forbindelse med tredjeparts software eller hardware, (iii) tilpasninger foretaget i overensstemmelse med Kundens specifikke krav, eller (iv) ændringer af Tjenesten foretaget af andre end Acubiz.

I tilfælde af at en part væsentligt misligholder sine forpligtelser over for den anden part, og den ikke-misligholdende part ønsker at opsige aftalen, skal den ikke-misligholdende part skriftligt underrette den misligholdende part om den påståede misligholdelse og sin hensigt om at opsige aftalen.

Den misligholdende part har 30 dage fra modtagelsen af meddelelsen fra den ikke-misligholdende part til at foretage en passende afhjælpning. Hvis tilstrækkelig afhjælpning finder sted inden fristens udløb, bortfalder den ikke-misligholdende parts ret til at gøre misligholdelsen gældende i enhver henseende. Det præciseres, at kundens manglende betaling altid vil udgøre en væsentlig misligholdelse.

9. Force Majeure

Hverken Acubiz eller kunden er ansvarlige over for hinanden for forhold, som ligger uden for parternes kontrol, og som ikke burde have været taget i betragtning på tidspunktet for aftalens indgåelse, og som ikke kunne have været undgået eller overvundet med rimelige bestræbelser ("Force Majeure").

Force Majeure kan kun påberåbes, hvis den berørte part har underrettet den anden part inden for fem arbejdsdage efter, at Force Majeure er indtrådt.

Hvis opfyldelsen af Aftalen som følge af Force Majeure forhindres i mere end 30 dage i løbet af en sammenhængende periode på 360 dage, er hver part berettiget til at opsige Aftalen helt eller delvist uden varsel.

10. Andre betingelser

Referencer

Acubiz er berettiget til at bruge kunden som reference i sin markedsføring.

Fortrolighed

Materiale, der udveksles mellem parterne i henhold til Aftalen, og oplysninger om en part, der kan komme til den anden parts kendskab som et direkte resultat af kontraktforholdet, er underlagt fortrolighed i det omfang, materialet eller oplysningerne med rimelighed kan antages at være af fortrolig karakter ("Fortrolige oplysninger").

Parterne er ikke berettiget til at videregive hinandens fortrolige oplysninger som nævnt ovenfor til tredjemand, medmindre

 • i. videregivelse til en parts egne rådgivere, som uafhængigt har forpligtet sig til at holde oplysningerne fortrolige;
 • ii. videregivelsen er berettiget, fordi oplysningerne allerede er blevet gjort offentligt tilgængelige, uden at dette skyldes et brud på tavshedspligten;
 • iii. oplysningerne var allerede lovligt kendt af den anden part ved modtagelsen uden fortrolighedsrestriktioner;
 • iv. den anden part har givet sit samtykke til videregivelsen; eller
 • v. oplysningerne skal gøres tilgængelige for tredjeparter i henhold til en retskendelse eller en ordre fra en offentlig myndighed.

 

Fortroligheden er gensidigt tidsubegrænset uanset en eventuel opsigelse af aftalen.

Parterne er gensidigt forpligtet til at sikre, at deres medarbejdere underkaster sig fortrolighedsforpligtelser, der supplerer de fortrolighedsforpligtelser, der gælder mellem parterne.

Parterne skal gensidigt tilbagelevere alt materiale, der har karakter af fortrolige oplysninger i forbindelse med Aftalens ophør. Ligeledes skal Acubiz på kundens anmodning slette lagrede oplysninger tilhørende kunden i det omfang, Acubiz ikke er forpligtet til at opbevare oplysningerne i henhold til lov eller efter påbud fra domstol eller offentlig myndighed.

11. Meddelelser

Hvor aftalegrundlaget kræver skriftlig meddelelse, skal der anvendes anbefalet brev eller e-mail stilet til kunden eller Acubiz på de i Aftalen anførte adresser. Andre former for meddelelser betragtes ikke som "skriftlige meddelelser" i henhold til Aftalen.

12. Overdragelse af aftalen

Ingen af parterne kan overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til Aftalen til tredjemand uden den anden parts skriftlige samtykke. Acubiz er dog berettiget til, uden kundens samtykke, at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen (i) til et andet selskab i Acubiz' koncern eller (ii) til tredjemand i forbindelse med overdragelse af Acubiz' virksomhed eller en væsentlig del heraf.

13. Jurisdiktion og lovgivning

Aftalen er underlagt dansk ret. Tvister mellem parterne, der måtte opstå i forbindelse med Aftalen, herunder men ikke begrænset til tvister vedrørende Aftalens gyldighed eller eksistens, og som parterne ikke kan løse i mindelighed, skal afgøres ved voldgift i overensstemmelse med det til enhver tid gældende regler fra Det Danske Voldgiftsinstitut. Retssproget er dansk, og voldgiftsrettens sæde er København.

Bilag 1 - Priser og betalingsbetingelser

Alle priser er i danske kroner (DKK), ekskl. moms.

Betalingsbetingelser og vilkår

Betalingsbetingelserne er netto 30 dage.

Hvis betalingsfristen overskrides, er Acubiz berettiget til at beregne renter af fakturabeløbet med 1% pr. løbende måned pr. påbegyndt kalendermåned. Renter tillægges hovedstolen den 1. i hver kalendermåned. Acubiz fakturerer som udgangspunkt kvartalsvis.

Opdatering

Generelle opdateringer til tjenesten .............................................................................DKK 0

Konsulentydelser

Konsulentydelser faktureres i henhold til de til enhver tid gældende standardpriser.

Timepris...............................................................................................................DKK 1.500

ISAE 3402-revisionspåtegning

Udarbejdelse og levering af Acubiz' ISAE 3402-revisionserklæring.......................DKK 5,000

Transportomkostninger

Kunden afholder alle omkostninger forbundet med rejse og ophold for Acubiz' konsulenter i forbindelse med besøg hos kunden. Disse omkostninger faktureres løbende. Betaling af rejseudgifter er underlagt de samme betalingsbetingelser som de øvrige Konsulentydelser i Aftalen.

Inden for Storkøbenhavn faktureres et fast beløb pr. besøg til ...................DKK 750

Uden for Storkøbenhavn er kunden ansvarlig for alle faktiske omkostninger forbundet med rejse og ophold samt rejsetid.

Uden for Danmark er kunden ansvarlig for alle faktiske omkostninger i forbindelse med rejse, ophold og rejsetid. Rejsetid afregnes med 50% af de til enhver tid gældende standardpriser for konsulentydelser.

Prisregulering

Acubiz forbeholder sig ret til at ændre sine priser i overensstemmelse med de ændringer, der måtte forekomme i det danske nettoprisindeks (NPI). Eventuelle ændringer vil blive foretaget årligt i januar.