Sök
Stäng denna sökruta.

Lär känna den nya lagen om tidsregistrering

Arbetstidslagen har ändrats, vilket innebär en rad nya krav för anställda och arbetsgivare på danska arbetsplatser. Men vad står det i den nya tidsregistreringslagen och vilka krav ställer den? Läs allt du behöver veta om den nya lagstiftningen här.

Bläddra för att upptäcka

Bakgrund

Varför det behövs ändringar i arbetstidslagen

Lagen träder i kraft den 1 juli 2024.

Den 23 januari 2024 antog det danska parlamentet lagen om registrering av arbetstid som svar på ett direktiv från EU-domstolen som kräver att medlemsländerna inför obligatorisk registrering av arbetstid för att säkerställa att reglerna om dagligt arbete, viloperioder och raster efterlevs.

Syftet med den obligatoriska registreringen är med andra ord att skydda de anställda mot regelöverträdelser och, vilket är viktigt, att fokusera på deras säkerhet och hälsa.

Krav enligt den nya arbetstidslagen

Den nya arbetstidslagen ställer krav på arbetsgivaren att införa ett registreringssystem som visar varje anställds dagliga arbetstid. Registreringskravet syftar till att säkerställa efterlevnaden av framför allt dessa tre punkter:

Maximal arbetstid

Enligt arbetstidslagen får en anställd arbeta högst 48 timmar per vecka i genomsnitt under 4 månader. Syftet med detta är att säkerställa tillräcklig vila och förhindra överansträngning. 

Rätt till avbrott

I arbetstidslagen finns regler för raster under arbetsdagen. Under arbetsdagen ska det finnas raster som är anpassade efter arbetsdagens längd, bransch och arbetsplats.

Viloperiod

Den anställdes arbetstid ska förläggas så att han eller hon får 11 timmars sammanhängande vila inom 24 timmar. Den anställde har rätt till 35 timmars sammanhängande vila en gång i veckan.

Implementera ett tidsregistreringssystem

Företagen måste införa ett tillförlitligt, objektivt och tillgängligt system för att följa upp de anställdas dagliga arbetstid. Systemet kan vara digitalt eller manuellt. Regelbundna kontroller av efterlevnaden krävs; risken för bristande efterlevnad faller på arbetsgivaren.

Kvinna sitter med dator i soffa

Medarbetarna måste ha tillgång till registrering

Under anställningen kräver lagen också att tidsregistreringen ska vara tillgänglig för varje anställd.

Samtidigt måste arbetsgivaren lagra informationen på ett säkert sätt i fem år efter den förväntade arbetsperioden.

GDPR måste uppdateras

De nya reglerna om registreringskrav måste också uppdateras i GDPR-processerna.

Arbetsgivaren måste se till att arbetstidsreglerna är förenliga med GDPR:s processer och dataskyddsregler. Detta innebär att de anställdas personuppgifter måste skyddas.

Avvikelse från veckoarbetstidsreglerna

48-timmarsregeln, som säger att en anställd inte får arbeta mer än 48 timmar i genomsnitt under en referensperiod på fyra månader.

Den kan överskridas för vissa anställda, vilket innebär upp till 60 timmar per vecka under fyra månader. Detta gäller för personer i kritiska samhällsroller eller som omfattas av kollektiv- eller beredskapsavtal. Medarbetarens samtycke krävs för utökad arbetstid.

Företaget måste ha en policy för tidsregistrering

Alla arbetsgivare måste se till att det finns en tydlig och konsekvent policy för tidsregistrering av arbetstid i företaget.

Policyn bör innehålla följande:

 • Definition av arbetstid
 • Vad som behöver registreras (när och var)
 • Sanktioner och kontrollåtgärder

Steg för steg

För en framgångsrik implementering av tidsregistrering i det dagliga arbetet

Som arbetsgivare är du skyldig att införa ett tillförlitligt system för registrering av arbetstid för alla anställda. Men hur gör du det på bästa sätt? Här är fyra steg till en framgångsrik implementering av systemet.

Kvinna sitter med telefon

Implementering av system

Bestäm dig för vilket system du vill införa i företaget. Ska det vara så enkelt som möjligt och ska det vara manuellt eller digitalt? Som arbetsgivare vet du bäst vad som passar ditt företag. Försök dock att tänka långsiktigt så att du inte behöver byta system igen inom kort.

Skapa samtidigt en policy, så att det är tydligt vad företaget kräver av medarbetarna när det gäller tidsregistrering.

arbetskamrater som pratar om anteckningar

Tydlig information

När företaget inför en ny administrativ process måste informationen vara tydlig. Bland annat ska det tydligt framgå vilka krav som ställs på tidsregistrering.

Macbook och anteckningsbok på bordet

Träning och utbildning

Avsätt tillräckligt med tid för träning och utbildning av medarbetarna när de behöver lära sig att använda det nya systemet.

kollegor som pratar i ett mötesrum

Uppföljning av systemet

När systemet har använts ett tag är det meningsfullt att utvärdera om det uppfyller kraven, fungerar effektivt och fungerar i vardagen.

Gratis demo

Få en personlig och icke-bindande demo av Acubiz

På 30 minuter får du reda på hur Acubiz kan optimera din kostnadshantering och hur det kommer att gynna ditt företag.

Mer väsentlig information

man pekar på sina anteckningar på skrivbordet

Vad innebär kravet på tidsregistrering?

Många kanske är osäkra på vad arbetstid innebär. Enligt arbetstidslagen är det den period under vilken en anställd är tillgänglig och utför sina arbetsuppgifter.

Dessa inkluderar:

 • Den totala dagliga arbetstiden måste registreras - det finns därför inget krav på en specifik tidsram under arbetsdagen.
 • Medarbetaren behöver bara anmäla avvikelser från den totala överenskomna arbetstiden.
 • Tidsregistreringen måste ha ett effektivt och tillförlitligt system. Detta innebär att det kan vara svårare att komma ihåg den dagliga arbetstiden och säkerställa tillförlitligheten om registreringen endast sker en gång i månaden eller mer sällan.
Kollegor som pratar i mötesrummet

Vem omfattas av den nya lagen - och vem är undantagen?

Som utgångspunkt omfattas alla arbetsgivare och anställda i dansk näringsverksamhet av de nya kraven på tidsregistrering. Det finns dock fortfarande några få undantag.

Dessa inkluderar:

 • Egenföretagare
 • Självutplånare
 • Administrativa direktörer

Observera att anställda hos egenföretagare måste följa lagen om tidsregistrering, även om egenföretagaren inte behöver följa reglerna själv.

För- och nackdelar med krav på tidsregistrering

Syftet med den nya lagstiftningen är i första hand att säkerställa de anställdas välfärd. Det finns dock både för- och nackdelar med den nya lagen om tidsregistrering.

När är du en självplanerare?

Det finns inget entydigt och definitivt svar på när du är en självschemaläggare - och det kräver alltid en specifik bedömning i varje enskilt fall.

Det finns dock två gemensamma nämnare för självschedulerare:

 • Medarbetare som självständigt bestämmer sin arbetstid och fattar självständiga beslut.
 • Medarbetare som arbetar under speciella förhållanden som innebär att arbetstiden inte kan bestämmas i förväg, samtidigt som de har en funktion som ledare eller på annat sätt har förmåga att fatta självständiga beslut.
Som anställd omfattas du av reglerna om tidsregistrering om det inte framgår av ditt avtal att du är självschemaläggare. För att undantas från registreringskravet måste arbetsgivaren därför skapa ett nytt avtal eller tillägg till det befintliga avtalet. Som en tumregel kan man skilja mellan självschemaläggare baserat på företagets storlek. Detta innebär dock inte att det inte kan finnas självschedulerare utöver detta.
 • Självschedulerare i små och medelstora företag: Här är det vanligtvis den övre ledningsnivån strax under director.
 • Självschedulerare i stora företag: Här är det mer sannolikt att det är de två översta ledningsskikten.